نوشته‌ها

بروشور

بروشور آموزشگاه عسل

بروشور آموزشگاه عسل

بروشور

بروشـــــور اصطلاحــــــا همــــــــان کـــــاتـــــالـــــوگ محصــــول در ابعاد کوچکتر و در ابعاد و اشـکال محتلف میباشد .

بروشـــــور میتــــواند در یــــک بـــــرگ با چندین صفحه مختـــــلف باشد . یا میتــــواند به صـــــورت دفتـــــــرچــــه ایی

طراحـــــــی شـــــــود . بــــــروشــــــور تبلیـــــــغاتی میتـــــواند معرف یک محصول یا مکـــان یا یک فروشگاه بــــاشد .

معمــــــولا بروشـــــــور را در ابعـــــــــاد ۲۱*۳۰ طراحـــــــی میکنــند . که ایـــــن اصطلاحــاً همان ســـایز استـاندارد

یا ســـــایــــــز متعـــــارفی است که بــــــــرای بیـــــشتـــــر محــــــصولات به کار گرفته میشود .

کاتالوگ

images

کاتالوگ به مجموعه گردآوری شده از محصولات یا خدمات ارائه شده توسط یک شرکت یا یک موسسه با ریزترین اطلاعات مورد نیاز برای فروشنده یا واسطه آن کالا یا خدمات گفته می شود

کاتالوگ ها دارای جزئیاتی هستند که برای مصرف کننده اهمیتی ندارد اما برای واسطه یا فروشنده که این کالا یا خدمات را به مصرف کننده عرضه مینماید، مهم مینماید. کاتالوگ ها معمولا چند لت یا سیمی و یا منگنه ای چاپ میگردند. همچنین نوعی دیگر از کاتالوگ ها هستند که با نام کاتالوگ محصولات شناخته می شوند (product catalog).

این نوع کاتالوگ با هدف معرفی، آموزش و نحوه استفاده از یک محصول، طراحی و چاپ و در داخل بسته بندی محصول خریداری شده قرار می گیرد. این دسته کاتالوگ ها به علت چاپ در تیراژهای بالا عموما با ارزانترین متریال های چاپی عرضه می گردند.

نکته مهمی که اکثر مشتریان به آن توجه نمی کنند تفاوت بین بروشور و کاتالوگ است که گاها این دو واژه را همزمان بیان و به عنوان یک محصول چاپی مشترک می شناسند. بروشور ها مجموعه های چاپی هستند که در جهت تبلیغات و معرفی یک محصول، برند یا کسب و کار طراحی و چاپ می گردند و همان طور که اشاره شد صرفا جنبه تبلیغاتی و معرفی دارند (مانند بروشور معرفی محصولات سال ۲۰۱۲ یک شرکت تولید کننده تلویزیون).

اما کاتالوگ ها مجموعه های چاپی هستند که صرفا جنبه آموزشی و اطلاع رسانی دارند و هدف از ارائه آنها شناخت بیشتر و نحوه استفاده صحیح از یک محصول برای فروشنده یا مشتری است (مانند کاتالوگ یکی از محصولات همان شرکت تولید کننده تلویزیون که نحوه راه اندازی، تنظیمات و نگهداری یکی از مدل ها را آموزش می دهد ).

شرکت تبلیغات سی یاس با بهره گیری از بهترین طراح ها و ایده های سرشار از خلاقیت و نوآوری در زمینه کاتالوگ و بروشور آماده اراءه خدمات نوین به شما مشتریان گرامی می باشد .

کاتالوگ محصولات

کاتالوگ تولید

کاتالوگ راهنما

کاتالوگ فروش و بازار یابی

 

index

تعریف تبلیغات

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آزادٔ از وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ، داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ (ﺗﺒﻠﯿﻎ رﯾﺸﻪ درزﻧﺪﮔﯽ Publicité : )ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،(Advertising : ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت )ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ دارد ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻓﺮوﺷﻨﺪﻩ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ای ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻣﺮی ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ را از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل آﮔﺎﻩ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ روش هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. آﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮد ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎهﯽ ﺑﺮای آﮔﺎﻩ ﮐﺮدن ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ روﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد. آﮔﻬﯽ هﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﺎﭘﯽ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﭼﺎﭘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. هﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻩ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﻧﺪ. آﮔﻬﯽ آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪﻩ و آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎﯾﯽ از آﮔﻬﯽ هﺎی ، اﻧﺤﺼﺎر وراﺛﺖ، اﺑﻼﻏﯿﻪ، اﺣﻀﺎرﯾﻪ [١]دوﻟﺘﯽ هﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﯾﺸﻪ در واژﻩ هﺎی )ﮐﻨﮕﺮ ﮔﺎﺗﯿﻮ دی ﭘﺮو ﭘﺎ ﮔﺎﻧﺪا ﻓﯿﺪ( ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻤﺎن دارد ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ً ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻻﺳﻮل در ﮐﺘﺎب »ﻓﻨﻮن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺑﺎ ﻧﻤﺎدهﺎی ﻣﻬﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺰارﺷﻬﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺗﺼﺎوﯾﺮ و دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﮐﺸﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ دارد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ٔ ﻧﻮزدهﻢ و اواﯾﻞ ﺳﺪﻩ ٔ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻮ و ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ، رﯾﺸﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺪﻩ را در ﻧﻈﺮ ١۴۵٠ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻋﻢ از ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺎری ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻪ دورﻩ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ و اﺧﺘﺮاع و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﺎپ در ﺳﺎل ﮔﺮﻓﺖ .دورﻩ ﻋﻼﯾﻢ ﺣﺠﺎری ﺷﺪﻩ ﺑﺮ روی ﮐﺎﺳﻪ هﺎ، ﮐﻮزﻩ هﺎی ﺳﻔﺎﻟﯽ و… ١ .ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻎ روی دﯾﻮارهﺎ و ﺳﻨﮓ ﻧﺒﺸﺘﻪ هﺎ ٢ .ﺟﺎرﭼﯽ هﺎی ﺷﻬﺮ ٣ ﺧﻮد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل راﻩ هﺎی ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ در ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ٔ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﺮهﻨﮕﻬﺎ وﺗﻤﺪﻧﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ هﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺷﯿﻮﻩ اﺳﺖ وﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺻﯿﻘﻞ ﺧﻮردﻩ وﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺖ، ﻣﺜﻞ آﺋﯿﻦ ﺳﺨﻨﻮری وﺧﻄﺎﺑﻪ وهﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻮن ﻣﺬهﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادﻋﯿﻪ واﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ.

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻋﺒﺎرت از ﻓﺮوﺷﻨﺪﻩ در ﭘﺸﺖ ١٩٢٠ اﻟﺒﺮت ﻻﺳﮑﺮ را ﻋﻨﻮان ﭘﺪر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻻﺳﮑﺮ در دهﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﭼﺎپ( آﻧﭽﻪ ﻣﺎﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻮ و ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ رﯾﺸﻪ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ و اواﺋﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﮐﺸﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ دارد زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﻣﺠﻠﻪ ﻋﺼﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ١٩٣٠ آژاﻧﺴﻬﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺠﻼت و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در ﺳﺎل ﺻﻮرت رﻧﮕﯽ ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺷﺪ. وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯽ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺎورد. ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺧﻮد دارد: ارزان اﺳﺖ، ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺖ، هﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ، ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی اﺳﺖ، هﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاهﯿﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و… ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﺎهﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮرﺳﯽ رﺷﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮاﺟﻪ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ( اﺳﺖ.٢٠٠٩ﮐﻨﻮﻧﯽ )ﺳﺎل ،ﺑﺮوﺷﻮر ،ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ، ﮐﺎرا ﺟﻬﺖ هﺪف ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺻﯽ از از ﺑﺎزار هﺪف اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرت ﭘﺴﺘﺎل ً ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﮏ اﺳﻠﺤﻪ واﻗﻌﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎدﻩ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ. هﺪاﯾﺎﯾﯽ درون ﭘﺎﮐﺖ ﻗﺮار دهﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اهﻤﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ هﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻓﺮوﺷﻬﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ، ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻓﺼﻠﯽ، ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را از ﯾﺎد ﻧﺒﺮدﻩ اﺳﺖ و ﺷﯿﻮﻩ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﯽ واﺳﻄﻪ و ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ و ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ. ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت: در ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎزار هﺪف را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎهﺶ هﺰﯾﺘﻪ هﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ روش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺴﺖ اﯾﺮان واﺣﺪی ﺑﻨﺎم ﭘﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﺟﻮد دارد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ آﻏﺎز ﺷﺪﻩ اﺳﺖ، ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻨﺮ در ﭘﺎﯾﯿﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ هﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ، ارﺳﺎل ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ و… ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ هﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ هﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دارﻧﺪ. اﯾﻦ روش از ﺗﺒﻠﯿﻎ، آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ داد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻤﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ. skodablinds