نوشته‌ها

بروشور

بروشور آموزشگاه عسل

بروشور آموزشگاه عسل

بروشور

بروشـــــور اصطلاحــــــا همــــــــان کـــــاتـــــالـــــوگ محصــــول در ابعاد کوچکتر و در ابعاد و اشـکال محتلف میباشد .

بروشـــــور میتــــواند در یــــک بـــــرگ با چندین صفحه مختـــــلف باشد . یا میتــــواند به صـــــورت دفتـــــــرچــــه ایی

طراحـــــــی شـــــــود . بــــــروشــــــور تبلیـــــــغاتی میتـــــواند معرف یک محصول یا مکـــان یا یک فروشگاه بــــاشد .

معمــــــولا بروشـــــــور را در ابعـــــــــاد ۲۱*۳۰ طراحـــــــی میکنــند . که ایـــــن اصطلاحــاً همان ســـایز استـاندارد

یا ســـــایــــــز متعـــــارفی است که بــــــــرای بیـــــشتـــــر محــــــصولات به کار گرفته میشود .

تعریف تبلیغات

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آزادٔ از وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ، داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ (ﺗﺒﻠﯿﻎ رﯾﺸﻪ درزﻧﺪﮔﯽ Publicité : )ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،(Advertising : ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت )ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ دارد ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻓﺮوﺷﻨﺪﻩ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ای ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻣﺮی ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ را از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل آﮔﺎﻩ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ روش هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. آﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮد ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎهﯽ ﺑﺮای آﮔﺎﻩ ﮐﺮدن ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ روﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد. آﮔﻬﯽ هﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﺎﭘﯽ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﭼﺎﭘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. هﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻩ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﻧﺪ. آﮔﻬﯽ آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪﻩ و آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎﯾﯽ از آﮔﻬﯽ هﺎی ، اﻧﺤﺼﺎر وراﺛﺖ، اﺑﻼﻏﯿﻪ، اﺣﻀﺎرﯾﻪ [١]دوﻟﺘﯽ هﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﯾﺸﻪ در واژﻩ هﺎی )ﮐﻨﮕﺮ ﮔﺎﺗﯿﻮ دی ﭘﺮو ﭘﺎ ﮔﺎﻧﺪا ﻓﯿﺪ( ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻤﺎن دارد ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ً ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻻﺳﻮل در ﮐﺘﺎب »ﻓﻨﻮن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺑﺎ ﻧﻤﺎدهﺎی ﻣﻬﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺰارﺷﻬﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺗﺼﺎوﯾﺮ و دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﮐﺸﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ دارد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ٔ ﻧﻮزدهﻢ و اواﯾﻞ ﺳﺪﻩ ٔ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻮ و ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ، رﯾﺸﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺪﻩ را در ﻧﻈﺮ ١۴۵٠ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻋﻢ از ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺎری ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻪ دورﻩ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ و اﺧﺘﺮاع و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﺎپ در ﺳﺎل ﮔﺮﻓﺖ .دورﻩ ﻋﻼﯾﻢ ﺣﺠﺎری ﺷﺪﻩ ﺑﺮ روی ﮐﺎﺳﻪ هﺎ، ﮐﻮزﻩ هﺎی ﺳﻔﺎﻟﯽ و… ١ .ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻎ روی دﯾﻮارهﺎ و ﺳﻨﮓ ﻧﺒﺸﺘﻪ هﺎ ٢ .ﺟﺎرﭼﯽ هﺎی ﺷﻬﺮ ٣ ﺧﻮد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل راﻩ هﺎی ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ در ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ٔ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﺮهﻨﮕﻬﺎ وﺗﻤﺪﻧﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ هﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺷﯿﻮﻩ اﺳﺖ وﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺻﯿﻘﻞ ﺧﻮردﻩ وﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺖ، ﻣﺜﻞ آﺋﯿﻦ ﺳﺨﻨﻮری وﺧﻄﺎﺑﻪ وهﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻮن ﻣﺬهﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادﻋﯿﻪ واﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ.

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻋﺒﺎرت از ﻓﺮوﺷﻨﺪﻩ در ﭘﺸﺖ ١٩٢٠ اﻟﺒﺮت ﻻﺳﮑﺮ را ﻋﻨﻮان ﭘﺪر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻻﺳﮑﺮ در دهﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﭼﺎپ( آﻧﭽﻪ ﻣﺎﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻮ و ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ رﯾﺸﻪ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ و اواﺋﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﮐﺸﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ دارد زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﻣﺠﻠﻪ ﻋﺼﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ١٩٣٠ آژاﻧﺴﻬﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺠﻼت و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در ﺳﺎل ﺻﻮرت رﻧﮕﯽ ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺷﺪ. وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯽ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺎورد. ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺧﻮد دارد: ارزان اﺳﺖ، ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺖ، هﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ، ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی اﺳﺖ، هﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاهﯿﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و… ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﺎهﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮرﺳﯽ رﺷﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮاﺟﻪ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ( اﺳﺖ.٢٠٠٩ﮐﻨﻮﻧﯽ )ﺳﺎل ،ﺑﺮوﺷﻮر ،ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ، ﮐﺎرا ﺟﻬﺖ هﺪف ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺻﯽ از از ﺑﺎزار هﺪف اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرت ﭘﺴﺘﺎل ً ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﮏ اﺳﻠﺤﻪ واﻗﻌﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎدﻩ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ. هﺪاﯾﺎﯾﯽ درون ﭘﺎﮐﺖ ﻗﺮار دهﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اهﻤﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ هﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻓﺮوﺷﻬﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ، ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻓﺼﻠﯽ، ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را از ﯾﺎد ﻧﺒﺮدﻩ اﺳﺖ و ﺷﯿﻮﻩ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﯽ واﺳﻄﻪ و ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ و ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ. ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت: در ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎزار هﺪف را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎهﺶ هﺰﯾﺘﻪ هﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ روش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺴﺖ اﯾﺮان واﺣﺪی ﺑﻨﺎم ﭘﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﺟﻮد دارد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ آﻏﺎز ﺷﺪﻩ اﺳﺖ، ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻨﺮ در ﭘﺎﯾﯿﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ هﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ، ارﺳﺎل ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ و… ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ هﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ هﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دارﻧﺪ. اﯾﻦ روش از ﺗﺒﻠﯿﻎ، آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ داد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻤﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ. skodablinds