لوگو یا همان نشانه که برای محصول یا شرکت خاص طراحی میشود که این فرم میتواند به صورت یک رنگ یا چند رنگ باشد .