بروشور

بروشور آموزشگاه عسل

بروشور آموزشگاه عسل

بروشور

بروشـــــور اصطلاحــــــا همــــــــان کـــــاتـــــالـــــوگ محصــــول در ابعاد کوچکتر و در ابعاد و اشـکال محتلف میباشد .

بروشـــــور میتــــواند در یــــک بـــــرگ با چندین صفحه مختـــــلف باشد . یا میتــــواند به صـــــورت دفتـــــــرچــــه ایی

طراحـــــــی شـــــــود . بــــــروشــــــور تبلیـــــــغاتی میتـــــواند معرف یک محصول یا مکـــان یا یک فروشگاه بــــاشد .

معمــــــولا بروشـــــــور را در ابعـــــــــاد ۲۱*۳۰ طراحـــــــی میکنــند . که ایـــــن اصطلاحــاً همان ســـایز استـاندارد

یا ســـــایــــــز متعـــــارفی است که بــــــــرای بیـــــشتـــــر محــــــصولات به کار گرفته میشود .

کاتالوگ

images

کاتالوگ به مجموعه گردآوری شده از محصولات یا خدمات ارائه شده توسط یک شرکت یا یک موسسه با ریزترین اطلاعات مورد نیاز برای فروشنده یا واسطه آن کالا یا خدمات گفته می شود

کاتالوگ ها دارای جزئیاتی هستند که برای مصرف کننده اهمیتی ندارد اما برای واسطه یا فروشنده که این کالا یا خدمات را به مصرف کننده عرضه مینماید، مهم مینماید. کاتالوگ ها معمولا چند لت یا سیمی و یا منگنه ای چاپ میگردند. همچنین نوعی دیگر از کاتالوگ ها هستند که با نام کاتالوگ محصولات شناخته می شوند (product catalog).

این نوع کاتالوگ با هدف معرفی، آموزش و نحوه استفاده از یک محصول، طراحی و چاپ و در داخل بسته بندی محصول خریداری شده قرار می گیرد. این دسته کاتالوگ ها به علت چاپ در تیراژهای بالا عموما با ارزانترین متریال های چاپی عرضه می گردند.

نکته مهمی که اکثر مشتریان به آن توجه نمی کنند تفاوت بین بروشور و کاتالوگ است که گاها این دو واژه را همزمان بیان و به عنوان یک محصول چاپی مشترک می شناسند. بروشور ها مجموعه های چاپی هستند که در جهت تبلیغات و معرفی یک محصول، برند یا کسب و کار طراحی و چاپ می گردند و همان طور که اشاره شد صرفا جنبه تبلیغاتی و معرفی دارند (مانند بروشور معرفی محصولات سال ۲۰۱۲ یک شرکت تولید کننده تلویزیون).

اما کاتالوگ ها مجموعه های چاپی هستند که صرفا جنبه آموزشی و اطلاع رسانی دارند و هدف از ارائه آنها شناخت بیشتر و نحوه استفاده صحیح از یک محصول برای فروشنده یا مشتری است (مانند کاتالوگ یکی از محصولات همان شرکت تولید کننده تلویزیون که نحوه راه اندازی، تنظیمات و نگهداری یکی از مدل ها را آموزش می دهد ).

شرکت تبلیغات سی یاس با بهره گیری از بهترین طراح ها و ایده های سرشار از خلاقیت و نوآوری در زمینه کاتالوگ و بروشور آماده اراءه خدمات نوین به شما مشتریان گرامی می باشد .

کاتالوگ محصولات

کاتالوگ تولید

کاتالوگ راهنما

کاتالوگ فروش و بازار یابی

 

index

لیبل / طراحی و چاپ لیبل/ برچسب / محصولات مواد غذایی و …

۴۳۴۳۲۵۳۸۰_۹۳۴۸

لیبل و برچسب مواد غذایی

طراحی لیبل اصولا باید به صورتی طراحی گردد که که خریدار در نگاه اول متوجه محتویات درون محصول بشود و بتواند

آن محصول را در کنار سایر محصولات از نظر طرح و رنگ بندی متمایز کند . اینکه لیبل شکل خاصی را دنبال کنــــد یک

حسن غیر اجباریست .

ولی میتوان برای هر محصول یک قالب را طراحی کرد .مثلا لیبل برای عسل یا زعفران  میتواند بسیـــار متفـاوت یا خیلی

شبیه به هم باشد .

شرکت تبلیغات سی یاس طبق سالها تجربه در حوضه طراحی و چاپ لیبل و بسته بندی مواد غذایی میتواند بهترین

و بروز ترین طرح های محصولات مواد غذایی را ارائه دهد .

 

تعریف تبلیغات

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آزادٔ از وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ، داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ (ﺗﺒﻠﯿﻎ رﯾﺸﻪ درزﻧﺪﮔﯽ Publicité : )ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،(Advertising : ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت )ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ دارد ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻓﺮوﺷﻨﺪﻩ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ای ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻣﺮی ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ را از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل آﮔﺎﻩ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ روش هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. آﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮد ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎهﯽ ﺑﺮای آﮔﺎﻩ ﮐﺮدن ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ روﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد. آﮔﻬﯽ هﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﺎﭘﯽ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﭼﺎﭘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. هﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻩ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﻧﺪ. آﮔﻬﯽ آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪﻩ و آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎﯾﯽ از آﮔﻬﯽ هﺎی ، اﻧﺤﺼﺎر وراﺛﺖ، اﺑﻼﻏﯿﻪ، اﺣﻀﺎرﯾﻪ [١]دوﻟﺘﯽ هﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﯾﺸﻪ در واژﻩ هﺎی )ﮐﻨﮕﺮ ﮔﺎﺗﯿﻮ دی ﭘﺮو ﭘﺎ ﮔﺎﻧﺪا ﻓﯿﺪ( ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻤﺎن دارد ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ً ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻻﺳﻮل در ﮐﺘﺎب »ﻓﻨﻮن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺑﺎ ﻧﻤﺎدهﺎی ﻣﻬﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺰارﺷﻬﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺗﺼﺎوﯾﺮ و دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﮐﺸﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ دارد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ٔ ﻧﻮزدهﻢ و اواﯾﻞ ﺳﺪﻩ ٔ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻮ و ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ، رﯾﺸﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺪﻩ را در ﻧﻈﺮ ١۴۵٠ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻋﻢ از ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺎری ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻪ دورﻩ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ و اﺧﺘﺮاع و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﺎپ در ﺳﺎل ﮔﺮﻓﺖ .دورﻩ ﻋﻼﯾﻢ ﺣﺠﺎری ﺷﺪﻩ ﺑﺮ روی ﮐﺎﺳﻪ هﺎ، ﮐﻮزﻩ هﺎی ﺳﻔﺎﻟﯽ و… ١ .ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻎ روی دﯾﻮارهﺎ و ﺳﻨﮓ ﻧﺒﺸﺘﻪ هﺎ ٢ .ﺟﺎرﭼﯽ هﺎی ﺷﻬﺮ ٣ ﺧﻮد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل راﻩ هﺎی ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ در ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ٔ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﺮهﻨﮕﻬﺎ وﺗﻤﺪﻧﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ هﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺷﯿﻮﻩ اﺳﺖ وﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺻﯿﻘﻞ ﺧﻮردﻩ وﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺖ، ﻣﺜﻞ آﺋﯿﻦ ﺳﺨﻨﻮری وﺧﻄﺎﺑﻪ وهﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻮن ﻣﺬهﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادﻋﯿﻪ واﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ.

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻋﺒﺎرت از ﻓﺮوﺷﻨﺪﻩ در ﭘﺸﺖ ١٩٢٠ اﻟﺒﺮت ﻻﺳﮑﺮ را ﻋﻨﻮان ﭘﺪر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻻﺳﮑﺮ در دهﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﭼﺎپ( آﻧﭽﻪ ﻣﺎﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻮ و ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ رﯾﺸﻪ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ و اواﺋﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﮐﺸﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ دارد زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﻣﺠﻠﻪ ﻋﺼﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ١٩٣٠ آژاﻧﺴﻬﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺠﻼت و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در ﺳﺎل ﺻﻮرت رﻧﮕﯽ ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺷﺪ. وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯽ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺎورد. ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺧﻮد دارد: ارزان اﺳﺖ، ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺖ، هﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ، ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی اﺳﺖ، هﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاهﯿﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و… ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﺎهﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮرﺳﯽ رﺷﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮاﺟﻪ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ( اﺳﺖ.٢٠٠٩ﮐﻨﻮﻧﯽ )ﺳﺎل ،ﺑﺮوﺷﻮر ،ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ، ﮐﺎرا ﺟﻬﺖ هﺪف ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺻﯽ از از ﺑﺎزار هﺪف اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرت ﭘﺴﺘﺎل ً ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﮏ اﺳﻠﺤﻪ واﻗﻌﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎدﻩ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ. هﺪاﯾﺎﯾﯽ درون ﭘﺎﮐﺖ ﻗﺮار دهﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اهﻤﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ هﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻓﺮوﺷﻬﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ، ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻓﺼﻠﯽ، ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را از ﯾﺎد ﻧﺒﺮدﻩ اﺳﺖ و ﺷﯿﻮﻩ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﯽ واﺳﻄﻪ و ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ و ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ. ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت: در ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎزار هﺪف را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎهﺶ هﺰﯾﺘﻪ هﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ روش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺴﺖ اﯾﺮان واﺣﺪی ﺑﻨﺎم ﭘﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﺟﻮد دارد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ آﻏﺎز ﺷﺪﻩ اﺳﺖ، ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻨﺮ در ﭘﺎﯾﯿﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ هﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ، ارﺳﺎل ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ و… ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ هﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ هﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دارﻧﺪ. اﯾﻦ روش از ﺗﺒﻠﯿﻎ، آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ داد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻤﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ. skodablinds

۱۰ نکته برای طراحان امروزی

در دنیای امروز، شاخص‌های کلیدی وجود دارند که علیرغم اهمیتشان برای موفقیت، معمولا در موسسات آموزشی دیزاین، مورد توجه قرار نمی‌گیرند. داشتن این مهارت‌ها در وضعیت اقتصادی کنونی، تعیین‌کننده موفقیت طراحان خواهد بود. ۱۰ مهارتی که در ادامه می‌خوانید، برای طراحان امروزی قابلیت‌هایی به شمار می‌روند که مجهز بودن به آنها مسیر موفقیت و پیشرفت را هموارتر می‌کند.

۲۱st-century-skills-w600

کنجکاوی مشتاقانه

کاوش و یادگیری‌های بی‌وقفه، این مورد معمولا تفاوت اصلی طراحانِ تاثیرگذار و برجسته با دیگران است.

تخیل

توانایی کنار هم قرار دادن ایده‌ها و فرصت‌ها، طوری که در نگاه اول چندان واضح نباشند. این توانایی می‌تواند کاملا قدرتمند و تعیین‌کننده باشد.

خودآگاهی و واقع‌نگری

ارزیابی خود و کارهای خود، یکی دیگر از مهارت‌های مورد نیاز طراحان پیشرو است. دیدن خود از نگاه دیگران و داشتن درک واقع‌بینانه نسبت به توانایی‌های شخصی، یک ویژگی ارزشمند است.

ارتباطات و شبکه‌سازی

ساخت اعتبار یکی دیگر از توانایی‌های طراحان موفق است. معمولا زبان طراحی، متفاوت از زبان کسب و کار است. برای طراحان امروزی مهارتِ ایجاد ارتباط مؤثر ضروری است. از این طریق می‌توانند افراد یا سازمان‌ها را تحت نفوذ قرار دهند.

داستان‌پردازی

توانایی تفسیر ایده‌ها یا بیان داستان گونه آنها برای کارفرما یا سازمان‌ها.

اجرای بی‌نقص

زمانی طراح کار خود را به دیگر اعضای گروه پاس می‌داد تا ادامه کار را انجام دهند اما امروزه طراح باید پا به پای گروه کار کند و تمام مراحل اجرای طرح خود را زیر نظر بگیرد تا اجرا به درستی پیش برود.

هوش تجاری

graphic_design_header_venngage_blog-w600

خلق ارزش برای بازار مورد نظر، یکی دیگر از مهارت‌های لازم است. دیزاینرهای موفق با تجارت آشنا هستند. آنها می‌دانند که طراحی چه نقشی در خلق ارزش دارد و چه طور برای محصول برتری و امتیاز به وجود می‌آورد.

آگاهی جهانی

این مورد در دو جهت به کار می‌آید. یکی اطلاع از تغییرات جهان و تاثیر آن بر بازار و دیگری آگاهی از گستردگی فرصت‌هایی که به واسطه جهانی شدن به وجود آمده‌اند. امروز بهترین موقعیت برای بروز استعداد طراحان فراهم شده است.

آگاهی نسبت به شرایط

ارائه طرح‌هایی که شرایط و گرایش‌های اقتصادی، اجتماعی و تجاری موجود، در آنها لحاظ شده باشد.

استعداد

dudesgotskills-fb-w600

استعداد عمدا در این فهرست و به عنوان آخرین مورد نوشته شده است. امروزه استعداد واقعی، بیشتر از هر زمان دیگری اهمیت دارد. طراحان با استعداد، فاصله زیادی با طراحانِ با استعدادی دارند که مهارت‌های بالا را در خود پرورش داده‌اند.

۱۰ سال قبل چنین فهرستی شامل نصف موارد بالا میشد. احتمالا در ۱۰ سال آینده نیز مهارت‌های بیشتری به این فهرست اضافه می‌شود. درنتیجه بهتر است طراحان امروزی برای افزایش مهارت‌های خود بیشتر از استودیو بیرون بزنند و دنبال چالش‌های جدید بگردند و مهارت‌های خود را علاوه بر توسعه دادن، به روز کنند.

توصیه آخر برای طراحان جوانی است که تازه فارغ‌التحصیل شده‌اند. هم‌زمان با جستجو برای پبدا کردن اولین شغل، روی قوی کردن پورتفولیو خود متمرکز شوید و مهارت‌های جدیدی را به مجموعه توانایی‌های خود اضافه کنید. فرض را بر این بگیرید که بقیه هم‌سالان و هم رشته‌ای‌های شما نیز مشغول همین کار هستند، پس خود را جزو بهترین نفرات این رقابت نگه دارید.

طراحی موفق یک محصول

در نظر گرفتن چند عامل اصلی در روند طراحی می‌تواند موفقیت محصول را در بازار تضمین کند. اگر این عوامل را در قالب سوال مطرح کنیم و قبل از شروع و همچنین طی روند انجام هر پروژه به دنیال پاسخ مناسب برای آنها باشیم می‌توانیم محصولی کاربردی و جذاب را به بازار عرضه کنیم. باید در نظر داشت که با افزایش تجربه طراح، کیفیت پاسخ به این سوالات و احتمال ارائه راه‌حل‌های خلاقانه نیز افزایش میابد.  

maxresdefault (1)-w600

محصول مورد نظر می‌تواند قطعه‌ای کوچک مانند یک بطری پلاستیکی باشد و یا محصولی بزرگ مانند مبلمان یا لوازم‌خانگی، به هر حال برای همه آنها در نظر گرفتن چند عامل کلیدی ضروری است. این سوالات ممکن است برای طراحان حرفه‌ای بسیار ساده به نظر برسند و یا به علت انجام پروژه‌های متعدد به امری بدیهی تبدیل شده باشند اما برای طراحانی که تازه وارد این حرفه شده‌اند مسیر ارائه محصول موفق را کوتاه‌تر می‌کند.

محصولی که قصد طراحی آن را داریم در واقع چه چیزی است؟

form-and-shape-study-of-the-bewell-device-WI-w600

سوال ساده‌ای به نظر می‌رسد اما پاسخ آن برای طراحی صحیح و توسعه هوشمندانه محصول بسیار ضروری است. داشتن تصویری واضح از محصول مورد نظر، تمرکز طراح را برای انجام تحقیقات و رسیدن به نتیجه نهایی افزایش می‌دهد. در اینجا باید دید تفاوت طرح شما با محصولات موجود در چیست؟ چه چیزی آن را متمایز می‌سازد و آیا در بازار شکافی وجود دارد که محصول شما بتواند آن را پر کند؟ برای پاسخ به این سوالات می‌توانید از تکنیک‌هایی مانند طوفان فکری استفاده کنید.

عملکرد محصولتان چیست؟

maxresdefault-w600

محصول مورد نظرتان چه کاری انجام می‌دهد و یا چه مسئله‌ای را حل می‌کند؟ آیا در محیط‌های بسته استفاده می‌شود یا فضای باز یا هردو؟ این سوالات باعث می‌شوند در روند طراحی کاربر محصول و شرایط او را در نظر داشته باشید. آیا هدفتان طراحی برای گروه سنی، جنسیت یا شغل خاصی است؟ ارائه طرحی جذاب برای گروهی از مشتریان که شاید هیچ‌گاه از چنین محصولی استفاده نکنند امتیاز مثبتی به شمار نمی‌رود. برای مثال تولید فندق‌شکنی که طرح آن برای گروه سنی نوجوان جذاب است به نوعی هدر دادن وقت و هزینه محسوب می‌شود زیرا بیشتر استفاده‌کنندگان چنین محصولی در رده سنی بالای پنجاه سال قرار دارند.

بهتر است محصولات مشابه موجود در بازار را نیز بررسی کنید و ببینید چگونه می‌توان عملکرد آنها را بهبود بخشید. اگر قطعه‌ای با کارایی مناسب در آنها وجود دارد می‌توانید از آن ایده بگیرید، فقط باید مطمئن شوید که طرحتان چیزی متفاوت از نمونه‌های موجود است. در این مرحله مراقب قانون کپی‌رایت باشید.

آیا محصول هزینه ساخت معقولی دارد؟

Services - Product Design-w600

در انتها همه چیز به هزینه ختم می‌شود. هرچقدر هزینه تولید بیشتر میباشد قیمت فروش نیز افزایش میابد، چنین وضعیتی ممکن است موفقیت محصول را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ بنابراین باید بازار هدف و مشتریان محصول خود را بشناسید و در مورد قیمتی که خریداران بابت محصولات مشابه پرداخت می‌کنند تحقیق نمایید. برای مثال آیا قصد دارید محصولی لوکس و بادوام تولید کنید و یا شیئی یکبار مصرف را دارید ؟ تفاوت هزینه تولید چنین محصولاتی بسیار زیاد است و خریداران متفاوتی هم عموما وجود دارند.

انتخاب مواد برای ساخت محصول

استفاده از فلز در جایی که پلاستیک می‌تواند کارایی مشابه را داشته باشد هزینه اضافی محسوب می‌شود. (مگر اینکه قصد داشته باشید محصولی ویژه و گران‌قیمت تولید کنید). پلاستیک به آسانی شکل می‌گیرد درنتیجه هزینه ساخت کاهش میابد.

plastic-product-design-w600

روند تولید

هرچقدر تعداد قطعات به کار رفته در ساخت محصول بیشتر باشد هزینه تولید بالاتر می‌رود، بنابراین بهتر است تا حد امکان تعداد قطعات کاهش یابد. هزینه ساخت به انتخاب مواد، کیفیت پرداخت نهایی و تیراژ محصول نیز بستگی دارد. به طور کلی هرچقدر تیراژ بالاتر باشد هزینه کمتر می‌شود زیرا قسمت زیادی از بودجه که صرف ساخت قالب شده است با سود حاصل از فروش محصولات جبران می‌شود، پس هرچقدر تعداد محصول تولید شده بیشتر شود هزینه عمومی کاهش میابد.

 

طراحی کاتالوگ و بروشور

کالانما یا کاتالوگ یا کتابچه و یا راهنمای معرفی کلیات کالا، خدمات، امکانات و… می‌باشد که از طرف تولید کننده و یا ارائه دهنده به مصرف کننده و یا مشتری برای معرفی کلی کالا یا خدمات ارائه می‌شود.همچنین در متون ادبیات پارسیان بروشور با عبارت دفترک مترادف شناخته شده است.

در این راهنما بیشتر به جنبه تجاری، بازاریابی و جذب مخاطب توجه می‌شود (بر عکس بروشور که بیشتر به جزئیات و اطلاعات فنی و نحوه استفاده می‌پردازد)

بروشور

بروشور کتابچه و یا راهنمای معرفی جزئیات کالا، خدمات، امکانات و… می‌باشد که از طرف تولید کننده و یا ارائه دهنده به مصرف کننده و یا مشتری برای معرفی دقیق و راهنمایی در استفاده ارائه می‌گردد.

به طور مثال: یک کارخانه دارو سازی برای معرفی محصولات خود کاتالوگ محصولات را (معمولا با برجسته نمایی در تاثیر گذاری) برای پزشک‌ها و داروخانه‌ها ارسال می‌نماید. و همین تولید کننده بروشور هر محصول را برای معرفی نحوه استفاده، معرفی ممنوعیت‌های استفاده در موارد خاص و همین طور عوارض جانبی، راه‌های درمان در صورت استفاده نادرست و… در بسته‌بندی هر محصول قرار می‌دهد.

در کاتالوگ‌ها عموما از تصاویر و طراحی‌های جذاب جهت معرفی بهتر استفاده می‌شود.

در بروشور‌ها معمولا علاوه بر تصاویر از نقشه شماتتیک کالا هم استفاده می‌شود.

در ایران معمولا به اشتباه تمامی راهنما‌هایی را که به صورت کتابچه و یا با کیفیت کاغذ و چاپ مناسب تهیه شده باشند را کاتالوگ می‌نامند و تمامی راهنماهایی را که به صورت یک برگی و یا چند لتی، که با استفاده از کاغذهای نازک تر تهیه شده باشند را بدون توجه به محتوای آن بروشور می‌نامند. طراحی کاتالوگ، مجله، بروشور اصول خاص خود را دارد. همچنین، نرم‌افزارهایی برای طراحی وجود دارد که به صورت پیش فرض قالب آماده کالانماها را دارد و کاربران می‌توانند از آنها استفاده کنند.

کاتالوگ شرکت مهراد

کاتالوگ شرکت مهراد

کاتالوگ - گروه دکوراسیون درانی

کاتالوگ – گروه دکوراسیون درانی

(۸)

چند قانون مهم در عکاسی که باید رعایت شوند

fotograf

قانون یک‌سوم روشی ساده و مناسب برای عکاسی از سوژه است که از طریق آن سوژه در موقعیت مناسبی  قرار می‌گیرد. این قانون کمک می‌کند افراد تازه‌کار یاد بگیرند که چگونه می‌توان در تصاویر، تعادل را رعایت کرد. رعایت قانون یک‌سوم کار نسبتا ساده‌ای است و باعث می‌شود که سوژه، موضوع اصلی تصویر باشد و ذهن عکاس به بخش‌های دیگر منحرف نشود. اما باید توجه داشت که استفاده‌ی زیاد از این روش باعث می‌شود که اغلبِ تصاویر  شبیه به یکدیگر و هم‌وزن باشند. برای مثال زمانی که به‌ نظر شما قرار دادن سوژه در وسط کادر می‌تواند جالب‌تر باشد، بهتر است که به حرف ذهن‌تان گوش کنید و بیخیال قانون شوید. گاهی‌اوقات قرار دادن سوژه در یک گوشه از تصویر نیز می‌‌تواند هیجان‌انگیز باشد.

 

عکاسی ثبت تصاویر خارق العاده ای است که شاید لحظه ای بیشتر نباشد . یا دوربین شما درون کیف باشد و شما نتوانید در زمان مناسبی آنرا آماده کنید . و شایدم بهتر باشد که زمانی که همه برای استراحت به خانه هایشان رفتند شما شروع به عکاسی کنید .

 

همیشه سعی کنید بعد از عکاسی دوربین خودرا به همان تنظیمات اولیه خودش بازگردانید . انجام دادن این کار باعث میشود اتفاقاتی که شاید برای تصویر شما رخ دهد جلوگیری شود

 

 

لوگو

 

حیطه‌های مختلف در طراحی گرافیک

در طراحی گرافیک، حیطه‌ها و تخصصهای مختلفی وجود دارد:
• ارتباط بصری(Visual communication)- مانند:
o طراحی پوستر
o طراحی جلد
o طراحی علامت(Sign)
o طراحی نشان(Logo)
o طراحی حروف
o طراحی آگهی تبلیغاتی
o صفحه آرایی(layout) برای کتاب و نشریه
o طراحی صفحات وب
o طراحی چاپ برای بسته‌بندی
• تصویرسازی(Illustration)- مانند:
o تصویرسازی برای کتابهای کودک، کتابهای علمی و آموزشی
o تصویرسازی برای نشریات
o تعریف تصویر سازی تصویر سازی صورت‌های مختلفی دارد که برخی از هنرمندان به تصویر سازی کتب با موضوعات مختلف مشغول می باشد . این موضوعات می توانند شامل متون داستانی، تصویر سازی خبری مطبوعاتی، تصویر سازی فرهنگ عامیانه ( فولکوریک)، تصویر سازی آموزشی، تصویر سازی فنی و تصویر سازی کاربردی که بیشتر با محیط جوامع انسانی سر و کار دارند و … را شامل می شود. تصویر سازی هنری است که تصویر گر در آن اقدام به روایت‌گری مصور می نماید. موضوع کار تصویرگر می تواند یکی از موضوعات مذهبی، ادبی، تاریخی و علمی، آموزشی و … باشد .
o طراحی نقشه
گرافیک و بسته بندی به طور کلی رنگ اولین چیزی است که بیننده از بسته بندی درک می‌کند شکل و نوشته به ترتیب بعد از رنگ سبب جذب مشتری میگردند.به همین دلیل رنگ یکی از مهمترین عوامل انگیزشی در خرید محصول است.
نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد استفاده به جا از رنگ‌ها است به عنوان مثال رنگ سبزبسته به جای استفاده می تواند بیانگر فساد و پوسیدگی و از طرف دیگر می تواند بیانگر طراوت و تازگی باشد . در انتخاب رنگ محصولات غدایی و نوشیدنی‌ها علاوه بر توجه به رنگ ماده غذایی میتوان با توجه به ویژگی‌های گروه مصرف کننده از رنگ‌ها به عنوان ابزاری قدرتمند بهره جست. به عنوان مثال در طراحی جعبه چای‌های گیاهی میتوان از رنگ‌های ملایم و لطیف که مترادف فرآورده‌های گیاهی است بهره گرفت. اما مورد چای واقعی میتوان با استفاده ابز زمینه تیره حس مرغوبیت محصول را دز مشتری ایجاد نمود و استفاده از تصاویر مرتبط نوعی تشخص به محصول می بخشد.
گاهی میتوان با ایجاد ارتباط بین بسته‌های یک محصول معنا و مهفوم خاصی را بیان کرد . به عنوان نمونه در طراحی جعبه کفش کودکان با استفاده از رنگ‌های قوی مانند سبز، زرد و قرمزارتباطی سرگرم کننده و جذاب زمانی که کنار یکدیگر چیده میشوند ایجاد نمود.
استفاده مناسب از رنگ سبب انتقال پبام و سهولت پیدا کردن کد کفش در چیدمان مغازه میگردد. این رنگ‌ها بر روی ساک دستی فروشگاه استفاده شده و این نوارهای رنگی در کنار توضیحاتی در مورد دلایل مواظبت از پاها تاثیر زیبا و مخصوصی بر روی مشتری میگذارد.
نکته دیگر اینکه، اگرچه استفاده از چاپ ۴ رنگ ارزشمند است اما طراحان در برخی موارد متوسل به انتخابی جسورانه و استفاده از بسته بندی تک رنگ میشوند به عنوان مثال در مورد فرآورده‌های ویژه مردانه استفاده از حداقل رنگ میتواند نماینگر پیامی محکم و مردانه باشد.
از رنگهای آبی، سبز و زرد به منظور تداعی شادابی و حیات در بسته بندی محصول استفاده میشود. استفاده از این رنگها یکی از ساده‌ترین و گویاترین روشهای است که برای نشان دادن خنکی وتازگی در بسته بندی محصولاتی مانند آب معدنی و سبزیجات و میوه‌ها استفاده میگردد. به عنوان نمونه استفاده از رنگ آبی قوی و آرام بخش به عنوان رنگ زمینه برای ارائه فرآوردهٔ اسپری پا بسیار حساب شده به نظر میاید و طراح توانسته با بهره گیری از توانایی رنگ آبی برای القا پاکیزگی و خنکی این حس را به مصرف کننده القا کند .
همچنین استفاده از رنگهای روشن مانند صورتی روشن و آبی و زرد روشن برای بسته بندی هایی که حاوی محصولاتی لطیف و ملایم بسیار به جا است.
گاهی برای ایجاد تاثیراتی از تمول و فریبندگی و کیفیت عالی می توان در رنگ بندی از مقداری طلایی و یا نقره ای به همراه رنگ هایی متالیک از آبی، قهوه ای، فیروزه ای و خاکستری و خرمایی استفاده کرد.از این ترکیب بندی‌ها برای محصولاتی همچون شکلات، عطر و محصولاتی که نیاز به القا قیمت گران دارند بکار برده می شود.
در انتها باید خاطر نشان شد در انتخاب رنگ در بسته بندی باید به احساس ناشی از آن بر روی گروه هدف دقت کافی شود.

چگونه به تبلیغاتتان جذابیت، رنگ و حس اضافه کنید

مارک تواین: با داشتن عوامل قدرتمند، به مقصود خود دست می یابید
…. و به درستی همین طور است. شکست یا موفقیت فعالیتهای بازاریابی شما به نوع کلمات انتخابی برای معرفی تولیدات، خدمات و موقعیت خودتان در تبلیغات بستگی دارد.
شما در انتخاب کلمات مختارید. مشکل اصلی استفاده از کلمات پوچ و بی معنی است. مغز به یکباره از هرگونه فکر خلاق تهی می شود. این زمانی است که مجموعه ی جملات تعیین شده برای ایجاد تغییرات اعجاب انگیز در تبلیغات، جادوی خود را از دست می دهند. منظور، مجموعه ای از عبارات از پیش نوشته شده است که با اضافه کردن به متن تبلیغات، نیرویی خارق العاده و همین طور امکان انتخاب گزینه های مختلف را به وب سایت شما عرضه می کند. این مجموعه در واقع سفری باورنکردنی از درون کلمات است که به تبلیغات شما جذابیت، رنگ و حس می بخشد. با عبارات حاوی نکات روز می توانید به تبلیغاتتان جان ببخشید.
حال، چگونه این عبارات و نکات روز را انتخاب می کنید؟

گام نخست: به درستی از مضمون تبلیغاتی که- در تلویزیون، روزنامه، ای میل یا مجله به نمایش گذاشته اید، آگاه باشید. کافی است تبلیغات را به دقت مطالعه کنید.

گام دوم: این بخش شامل جملات درنظر گرفته شده ی شماست. کلماتی را که تأثیر عمیقی بر شما می گذارند، در جایی یادداشت کنید. دفترچه یا بخشی از کامپیوتر خود را به نوشتن این نکات روز اختصاص دهید. این ها جملاتی هستند که اخیراً یادداشت کرده ام:
چیزی را نپذیر مگر آنکه بهترین باشد، چرا که تو ارزشش را داری، و این هدیه ای از خودت به خودت است.

گام بعدی، ترکیب و اضافه کردن این جملات به تبلیغات است. برای درک بهتر این مرحله باید تبلیغی را که قبلا تهیه شده مورد بررسی قرار دهید. میزان تأثیر آن بر خواننده چقدر است؟ چقدر شور و حرارت در آن موج می زند؟ آیا این تبلیغ توجه شما را به خود جلب می کند؟ درصورت منفی بودن پاسخ، زمان استفاده از جملات سحرآمیز بازاریابی فرا رسیده است. جمله های مناسب که خدمات یا تولیداتتان را هرچه بهتر معرفی می کند، در جای جای تبلیغات گنجانده، سپس آن را اصلاح کنید.

حال این جمله را که شخصی بدون آگاهی از جملات سحرآمیز بازاریابی نوشته، بخوانید:
کت قهوه ای جدید برای بانوان- سایز XL
در حقیقت این جملات مرا جذب نکرد، بلکه تصویر مربوط به آن برایم تازگی داشت. بله، واقعاً تولید فوق العاده ای است: حال ببینید که چگونه یک تبلیغ خشک و خالی با استفاده از جملات سحرآمیز بازاریابی تغییر می کند:
با پوشیدن این کت چرمی قهوه ای شکلاتی، تمام قد و عالی، به هرآن چه که در اطراف شماست می تابید.
برای دوست داران کیفیت خوب با پرداخت بخشی از قیمیت خرده فروشی راحتی و شیک پوشی را تجربه می کنید.
این کت بی نظیر زیبایی را به کمد لباس های زمستانی خود وارد می کنید.
برای بانوان با سایز XL.

آیا تفاوت را حس می کنید؟ با استفاده از کلمات جادویی بازاریابی به راه های جدید تاثیر برخریداران دست پیدا کرده، به این طریق تولیدات خود را هرچه عمیق تر در قلب و روح آن ها جای می دهید و به ژرف ترین نقطه ی خواسته های آن ها می رسید.
چرا از همین حالا برای تبلیغات تان اقدام نمی کنید؟ کافی است این سه پیشنهاد را برای اضافه کردن گرمی، رنگ و حس به تبلیغات تان اضافه کنید. تغییرات حاصل را در تبلیغات و همین طور در درآمد حاصل از فروش محصولات بررسی کنید.

تشریح انواع بنرهای تبلیغاتی

انواع بنرهای تبلیغاتی:

بنر یک تصویر گرافیکی کوچک و معمولا مستطیلی است که به یک پایگاه اینترنتی دیگر متصل می شود و ابعاد مختلفی دارد. بنرها اولین شکل از تبلیغات بودند که به طور گسترده در اینترنت مورداستفاده قرار گرفتند و امروزه از معروف ترین و پرکاربردترین انواع تبلیغات اینترنتی به حساب می آیند.

بنرها معمولا در فرمتGIF، ساخته شده و در قسمت بالای صفحات اینترنتی قرار می گیرند. کاربر با کلیک کردن روی آن ها به صفحه ای منتقل می شود که توضیحات بیشتری درمورد آن تبلیغ به او می دهد و یا مستقیما به پایگاه اینترنتی شرکتی که تبلیغ را طراحی کرده منتقل می شود. این مدل از تبلیغات اینترنتی را می توان تا حدی به تبلیغات سنتی چاپ شده در روزنامه ها و مجلات تشبیه کرد.

بنرها دارای انواع مختلف و متفاوتی هستند و می توان آنها را به صورت زیر دسته بندی کرد:

الف) بنرهای ثابت: این بنرها معمولا در فرمت GIF تهیه شده و دربردارنده تصاویر و متونی هستند که ثابت بوده و حرکت نمی کنند. قبلا از این نوع بنرها به دلیل آنکه گمان برده می شد مورد توجه بازدیدکنندگان قرار نمی گیرند کمتر استفاده می گردید. اما امروزه تحقیقات نشان داده است که بعضی کاربران این نوع از بنرها را ترجیح می دهند و به همین دلیل اخیرا استفاده از آن ها بیشتر شده است.

روش معمول تبلیغات آنلاین که در ایران استفاده می‌شود بنر‌های تبلیغاتی هستند که عموما ثابت هستند!

ب) بنرهای متحرک (انیمیشنی): این نوع بنرها از ترکیب چندین بنر ثابت و با استفاده از نرم افزارهایی مخصوصی نظیرGIF BUILDER طراحی گردیده و همانند کارتون های انیمیشنی دارای خاصیت تغییرپذیری هستند. اندازه و حجم این بنرها نیز معمولا از بنرهای ثابت بیشتر است. اما از طرفی این بنرها به علت حجم زیاد و اندازه های بزرگ سرعت بارگذاری صفحات اینترنتی را کاهش می دهند.

ج) بنرهای تعاملی(دارای غنای رسانه ای): در این نوع با استفاده از انواع نرم افزارها و فناوری های رسانه ای ویژگی ها و کارکردهایی را به بنرها اضافه می کنند به طوری که توانایی تعامل پذیری خاصی پیدا می کنند. برای مثال بنرهایی وجود دارند که اول چند گزینه را برای کاربر نمایش داده (مثلا سوال درمورد مذکر یا مونث بودن کاربر!) و درصورت انتخاب هرکدام از آن گزینه ها توسط کاربر در ادامه تبلیغات خاصی به او نشان داده می شود. با وجود هزینه بالاتر برای طراحی آن ها اما از آن جا که طبق تحقیقات، اثربخشی این نوع از دو نوع دیگر بیشتر است . شرکت ها هم ترجیح می دهند بیشتر از آن استفاده کنند. FLASH و SHOCKWAVE از رایج ترین نرم افزارها برای طراحی بنرهای تعاملی هستند.